Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Een stappenplan bij een reorganisatie

Een stappenplan bij een reorganisatie

Een reorganisatie heeft maatschappelijke consequenties. Een reorganisatie meemaken is niet leuk. U heeft hart voor uw dienst of uw afdeling, maar het mes moet erin. De feiten, de omstandigheden maken het noodzakelijk. Een reorganisatie heeft gevolgen voor de werknemers en de hele leefomgeving.

illustratie van een stappenplan

Het stappenplan bij een reorganisatie

Het tracé van een reorganisatie gaat langs een aantal sporen. Er komt een veranderingsproces op gang, dat zorgvuldig begeleid moet worden. We komen hierbij tot het volgende ‘Stappenplan reorganisatie’:

  • het voortraject
  • de medezeggenschap
  • informatie verstrekken
  • een sociaal plan opstellen
  • de daadwerkelijke reorganisatie.

Wat aan de reorganisatie voorafgaat

Op het hoogste niveau van de organisatie wordt al langere tijd nagedacht over het wel en wee van de organisatie. De noodzaak om bedrijfsprocessen, financiën en/of structuren te gaan veranderen is langzaam maar zeker doorgedrongen. Uiteindelijk valt het besluit, dat aan reorganisatie niet langer kan worden ontkomen. Het hangt als een zwaard van Damocles boven tafel en valt. Het is tijd voor een reorganisatieplan.

Onderdelen van het reorganisatieplan

In het reorganisatieplan wordt aangegeven hoe de geplande reorganisatie ten goede zal komen aan het bedrijfsresultaat. Het plan is bedoeld om binnen de organisatie draagvlak te creëren voor de reorganisatie.

In eerste instantie moet natuurlijk het doel helder en meetbaar omschreven worden. Ook het nieuwe organogram en een overzicht van de fte’s en aantal personeelsleden per functie, c.q. afdeling worden hierin opgenomen.

Andere onderdelen van het reorganisatieplan zijn het tijdpad, de interne en externe communicatie en een beschrijving van de financiële, personele en juridische consequenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van en de besparingen  door de reorganisatie. Dit alles mondt uit in een stappenplan voor de reorganisatie.

Om dit stappenplan te bewaken, wordt een projectgroep ingesteld. Ook de mobiliteitsfactor – d.w.z. de inzetbaarheid van de individuele personeelsleden door in- of externe overplaatsing – maakt deel uit van het reorganisatieplan.

Het proces van de reorganisatie binnen de organisatie

Informatie aan het personeel

Het personeel en de vakbonden worden vervolgens ingelicht over de op handen zijnde reorganisatie. De gevolgen voor de medewerkers worden hierin uiteraard zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk weergegeven.

Dit alles wordt ook uiteengezet in een (overigens niet verplicht) Sociaal Plan. Hierbij worden de consequenties in kaart gebracht. Onder meer gaat het dan om uitstroom- en doorstroommogelijkheden, kortom de gevolgen voor het personeel. En let op: het is ook voor de mensen die blijven heel belangrijk dat de mensen die gaan goed worden begeleid en gesteund.

De feitelijke reorganisatie en de consequenties

Als het moment van de feitelijke reorganisatie daar is – aan het einde van het ‘Stappenplan reorganisatie’ – wordt duidelijk in welke mate schade ontstaat. Zowel op het persoonlijke, als het maatschappelijke en economische vlak worden de consequenties nu ondubbelzinnig zichtbaar.

De vraag is dan nog of het sociale vangnet in de omgeving van het bedrijf de klappen voldoende kan opvangen.

Benieuwd naar wat Bisschop + Partners voor uw organisatie kan betekenen in het proces van een reorganisatie?