Ga naar de inhoud
Home » Onze diensten » Beleidsondersteuning en organisatieadvies

Beleidsondersteuning en organisatieadvies

Bisschop + Partners denkt mee bij alle stappen in de VTH-beleidscyclus – de Big-8. Onze adviseurs onderscheiden zich door hun ervaring met de uitvoerende praktijk én de ‘ins en outs’ van de beleidsadvisering. Hierdoor kenmerkt onze aanpak zich door praktische toepasbaarheid in de praktijk van handhaving en vergunningverlening. Een specialisatie van Bisschop + Partners daarbij is de kennis van gedragsbeïnvloeding. Door toepassing van de nieuwste inzichten uit de neuropsychologie kan het naleefgedrag sterk worden verbeterd.

Milieubeleid is erop gericht om de risico’s van menselijke activiteiten voor onze leefomgeving te beperken – denk daarbij aan veiligheid en gezondheid. Waaraan overheden zich in het VTH-werkveld moeten houden, is vastgelegd in de Omgevingswet. Daarin zijn ook de criteria opgenomen waaraan de inrichting van de VTH-processen wettelijk moeten voldoen. Deze criteria worden aangeduid als: De Big-8.

illustratie beleidscyclus Big 8

Beleidscyclus ‘Big 8’

Onder VTH-beleidsondersteuning en organisatieadvies vallen onder meer de volgende producten:

Probleemanalyse (Omgevings- en risicoanalyse)

Om de beperkte handhavingscapaciteit zo effectief mogelijk in te zetten is inzicht nodig in de potentiële risico’s die aanwezig zijn in de omgeving. Dit kan door het uitvoeren van een probleemanalyse. De analyse wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De probleemanalyse geeft inzicht in de omvang van de handhavingstaak en omvat stapsgewijs:

  1. De omvang van de handhavingstaak.
  2. Het nalevingsgedrag (= kans dat er iets gebeurt).
  3. De ernst van de gevolgen van niet-naleven (= effecten).
  4. De risico’s (de resultante van de punten 2 en 3).

Capaciteitsberekening

Voor het uitvoeren van capaciteitsberekeningen hanteren wij een rekenmodel waarin wij de gevolgen van uw beleidskeuze zichtbaar maken voor de benodigde capaciteit in omvang en kwaliteit van de formatie.

Toezicht en handhavingsstrategie

De toezicht en handhavingsstrategie heeft tot doel sturing te geven aan de handhaving. Inzet van middelen en mensen dient effectief te gebeuren, dus daar waar het (milieu)rendement het grootst is. Bisschop + Partners gelooft daarbij in vergaande differentiatie bij de inzet van instrumentarium. Dus voorlichting waar het kan en handhaving waar dat moet.

Periodieke evaluatie

Het is goed om de uitvoering van de taken regelmatig te evalueren om vast te stellen of de huidige inrichting nog aansluit bij de veranderende werkelijkheid. Is de bestaande aanpak (nog) effectief? Moeten (verwachte) aanpassingen van beleid en wet- en regelgeving gevolgen hebben voor de (organisatie van de) handhaving? Inhoud van een dergelijke evaluatie is afhankelijk van de precieze vraagstelling.

Procesoptimalisering en organisatieadvies

Het VTH-werkveld is voortdurend in beweging. Soms door verandering van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de introductie van de Omgevingswet). En soms door andere veranderende omstandigheden. Denk daarbij onder meer aan:

  • de veranderende dynamiek tussen de omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers;
  • het uitstromen van kennis en ervaring door vergrijzing;
  • het  behoud van kennis door deze aan nieuwe instroom over te dragen;
  • de veranderende kijk op naleefgedrag duiden en borgen.

Het is goed zo nu en dan eens te kijken of de huidige organisatievorm of organisatiecultuur nog optimaal is voor de komende uitdagingen. 

Bisschop + Partners heeft 35 jaar ervaring met het adviseren over organisatieverandering en het optimaliseren van werkprocessen en beschikt op dat gebied over een gedegen kennisnetwerk dat wij voor u kunnen inzetten.