Ga naar de inhoud
Home » Referenties » Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) doet al jaren achtereen met regelmaat een beroep op onze dienstverlening. De afgelopen jaren ging het onder andere om de volgende opdrachten:

Advies

  • Verificatie berekeningsgrondslag en voorstel voor financiële compensatie voor de overdracht van voormalig provinciale bedrijven. De directie van OD NHN wenste duidelijkheid met betrekking tot de juistheid van de berekeningsgrondslag die gehanteerd is bij de overgang van bedrijven van provincie naar OD NHN. De rapportage heeft een vorm gekregen die geschikt is voor presentatie in het Opdrachtgeversoverleg en het Dagelijks Bestuur. Evaluatie informatieoverdracht inrichtingenbestand overgedragen bedrijven.
    Er zijn vragen gerezen over de beschikbaarheid, volledigheid en kwaliteit van de VTH dossiers die bij de overgedragen inrichtingen behoren. Het DB wenst feitelijke duidelijkheid omtrent de overdracht van de dossiers van opdrachtgevers aan OD NHN.
  • Inventarisatie adequaat niveau voormalige provinciale bedrijven en het opstellen van een actualisatieplanning en begroting.

Vergunningverlening

  • Detachering van een senior vergunningverlener Wabo/externe veiligheid.
  • Toetsing van omgevingsvergunningen van gemeentelijke bedrijven in verschillende branches op actualiteit en uitvoering van de actualisatieprocedure.

Toezicht & Handhaving

  • In totaal circa 500 integrale milieucontroles bij verschillende branches (agrarisch, industrie), inclusief controle op de Erkende Maatregelen Lijst (EML Energiebesparing). Het betreft uitbesteed werk voor een vaste prijs waarin ook inbegrepen de administratieve voorbereiding en nazorg met gebruikmaking van het zaaksysteem van de opdrachtgever (Green Valley).

Contact

Dampten 2
1624 NR Hoorn
postbus@rudnhn.nl
088 102 1300