Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Wij bieden kwaliteit in capaciteit en kennis

Wij bieden kwaliteit in capaciteit en kennis

Caspar Bitter: ‘Ik plaats de medewerkers centraal’

Bisschop + Partners is een adviesbureau dat in zijn bedrijfsvoering de duurzaamheid van onze leefomgeving hoog in het vaandel voert. Dit vinden onze opdrachtgevers terug in drie speerpunten van ons dienstenpakket, te weten:

  • projectmatige assistentie en extra capaciteit bij vergunningverlening;
  • ondersteuning bij toezicht en handhaving op basis van vergunningverlening;
  • beleidsondersteuning en organisatieadvies.

Bij dit alles is onze gedachte dat de VTH-taken in hun werkgebied té belangrijk zijn om door capaciteitsgebrek in het geding te komen. Als Bisschop + Partners bieden wij onze opdrachtgevers die capaciteit. En daarmee ook duurzaamheid van de daarvoor benodigde kennis, door onze medewerkers tijdens hun werk te scholen, met de inzet van de door de wol geverfde kennisdragers in ons netwerk.

Met deze speerpunten zijn we teruggekeerd naar de doelstellingen waarmee we ons 34 jaar geleden al wisten te onderscheiden: denken en handelen vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers bij de uitvoering van hun taken die voor onze leefomgeving zo belangrijk zijn.

Het begin: mensen en maakbaarheid

In mei 1989 stapte Leo Bisschop naar de Kamer van Koophandel om zijn bedrijf in te schrijven. Zijn niche: ondersteuning van overheden en bedrijven bij beleidsvraagstukken en uitvoering op het terrein van VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).  

Caspar Bitter is sinds medio 2018 directeur van Bisschop + Partners. ‘In 2023 gaan we als adviesbureau onze 34ste jaargang in. De ondernemingsprincipes van toen staan nog pal overeind, met als rode draad: mensen en maakbaarheid. Mensen en hun talenten als grootste goed. Maakbaarheid van de wereld om ons heen, op het snijvlak van bedrijvigheid en leefomgeving. Daarin met onze opdrachtgevers het verschil maken, dat is waar ik blij van word.’

Beschermers van onze leefomgeving

In 1989 stond het milieubeleid nog in de kinderschoenen. Vooral op het gebied van bodemvervuiling dienden zich ernstige bevindingen aan. Het was de tijd van de Hinderwet met zijn beperkte speerpunten van gevaar, schade of hinder over het hek van een inrichting heen. Van de Afvalstoffenwet en andere sectorale wetten, elk met zijn eigen bevoegd gezag. Met een versnipperde handhaving.

Leo constateerde dat we als beschermers van onze leefomgeving achter de feiten aanhobbelden. Hier wil ik met mijn mensen iets betekenen, vond hij. Heldere vergunningverlening met een bredere horizon dan de staat van vandaag. Toezicht en handhaving vanuit draagvlak en vertrouwen. Het adviseren van milieudiensten bij het opzetten van hun uitvoeringsprogramma’s. Het ontwikkelen van klip & klare handhavingsinstrumenten, zoals de handhavingsbundels voor het toenmalige ministerie van VROM en – later onze Toezichtsapp.

landschap

Vandaag: nieuwe Omgevingswet

Na 34 jaar staan onze ondernemingsprincipes nog altijd als een huis. De tijd heeft ons daarbij veranderde omstandigheden aangereikt waarop we proactief inspelen. Mensen zijn mondiger geworden en willen worden betrokken in wat hen qua regels wordt voorgeschreven. Milieubeleid is dermate doorontwikkeld dat de komst van een nieuwe Omgevingswet niet valt te vermijden. Omgevingsdiensten zijn inhoudelijk goed ingericht op hun VTH-taken. Het ontbreekt hen echter vaak aan de capaciteit om deze ook naar volledige wens uit te voeren.

Juist op dit vlak staan wij als Bisschop + Partners klaar om onze diensten aan te bieden, even toekomstgericht als in het begin. Met onze mensen en hun talenten centraal, dragen wij de kennis en kunde van de ervaren collega’s in ons netwerk op hen over.

Met onze leergang Omgevingswet bereiden wij ze niet alleen voor op wat komen gaat. In onze projecten – zoals het actualiseren van milieuvergunningen – nemen we die Omgevingswet al mee. Denk daarbij aan de overstap van het aloude begrip Inrichting naar het nieuwe stelsel van mba’s (Milieubelastende activiteiten).

Fantastische club mensen

In 2018 nam ik het stokje van Leo over. In 2020 schreef ik daarover in een blog:

‘Bisschop + Partners bestaat uit een fantastische club mensen. Vakkundig – open naar elkaar toe – bereid om kennis te delen – elke collega met een drive die ik herken vanuit mijzelf. Wij zoeken geen mensen die het allemaal weten; die zichzelf op de borst kloppen. Wij zoeken mensen die vanuit het heden willen werken aan de toekomst, met elkaar en elkaar versterkend.’

Nu, op de drempel van 2023, wil ik dat nóg concreter stellen: wij bieden die mensen. Met onverminderd plezier. In wederzijds vertrouwen met onze opdrachtgevers.

Meer weten over onze diensten?